Ana sayfa GÖRELE Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlanı

Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlanı

30
0

Madde 1 – İdarenin;

 1. Adı                  : Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi            : S.Sinirlioğlu Caddesi Hükümet Konağı No:7 Kat:1 İlçe Özel İdare Müdürlüğü GÖRELE/GİRESUN
 3. Telefon Nosu : 0 454 513 60 88- 513 10 27
 4. Fax Nosu     : 0 454 513 60 88
 5. İlgili personelin adı, soyadı ve Ünvanı: İsmail KARADİREK Birlik Müdürü

Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşinin;

 1. Adı         : Giresun İli- Görele İlçesi “ Gölbaşı-Esenyurt- Derekuşçulu- İnanca-Dedeli-Şahinyuva köyleri içmesuyu şebeke hattı onarım inşaatı”  İşi
 2. Niteliği   : Onarım İşi
 3. Türü       : İçmesuyu şebeke onarım inşaatı onarım işleri.
 4. Miktarı   : İçmesuyu şebeke inşaatının proje  raporundaki işlerin yapımı.  

Projemiz Buna Göre;

    Gölbaşı köyü;

              a) Q40/10 Atü PE-100 Boru 2000 Mt.

      Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,50 mt. Ve e=0,4 0 mt. olacaktır.

      Sanat Yapısı;

 1. Basınç kırıcı vana 1 adet,
 2. Çelik boru koruma (2.1/2”) 6 mt,

Tesise monte edilecektir.

Esenyurt köyü;

 1. Q40/10 Atü PE-100 Boru 1000 Mt.

Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,50 mt. Ve e=0,40 mt. olacaktır.

Sanat Yapısı;

 1. Basınç kırıcı vana (1.1/4”) 1 adet

Tesise monte edilecektir.

Derekuşçulu köyü;

 1. Q40/10 Atü PE-100 Boru 4000 Mt.
 2.  Q63/10 Atü PE-100 Boru 1340 Mt.

Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,70 mt. Ve e=0,40 mt. olacaktır.

Sanat Yapısı;

 1. Basınç kırıcı vana (2”) 2 adet
 2. Basınç kırıcı vana (1.1/4”) 7 adet.
 3. 20 m³ depo şap 1 adet
 4. 20 m³ depo seramik kaplama 1 adet
 5. Kollektör (2”) (5’ li çıkış) 1 adet

Tesise monte edilecektir.

Dedeli köyü;

 1. Q40/10 Atü PE-100 Boru 4400 Mt.
 2. Q50/10 Atü PE-100 Boru 1710 Mt.

Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,50 mt. Ve e=0,40 mt. olacaktır.

Sanat Yapısı;

 a)Basınç kırıcı vana 5 adet

 b)Ayrım Maslağı 1 adet

Tesise monte edilecektir.

İnanca köyü;

 1. Q40/10 Atü PE-100 Boru 1850 Mt.
 2. Q50/10 Atü PE-100 Boru 5350 Mt.

                  Sanat Yapısı;

 a)Basınç kırıcı vana (1 1/4”) 4 adet

 b)Basınç kırıcı vana (1 1/2”) 7 adet

Tesise monte edilecektir.

Şahinyuvaköyü;

a)Q40/10 Atü PE-100 Boru 3620 Mt.

b)Q63/10 Atü PE-100 Boru 970 Mt.

Boru döşenecek olup kanal derinlikleri h=0,50 mt. Ve e=0,40 mt. olacaktır.

Sanat Yapısı;

 a)Basınç kırıcı vana (1.1/4”) 6 adet

 b) Basınç kırıcı vana (2”) 3 adet

 b)150 doz demirsiz beton 32 m³

Tesise monte edilecektir.

İhale Usulü: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 1. İşin Yapılacağı Yer : Giresun İli- Görele İlçesi Gölbaşı-Esenyurt- Derekuşçulu- İnanca-Dedeli-Şahinyuva köyleri
 2. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi : Sözleşmenin
  imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat
  için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren (10) On takvim günü
  içinde yer teslimi yapılarak işlere başlanacaktır
 3. İşin Süresi  : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

Madde 3 – İhalenin ;

 1. Yapılacağı Yer: Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği – Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Kat:2 GÖRELE-GİRESUN
 2. İhalenin Tarih ve Saati: 27/06/2019 – Saat 10.00

Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:

  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
 1. Gerçek
  kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu
  yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili
  Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 2. Tüzel
  kişi olması halinde, mevzuatı gereği mevzuatı gereği tüzel kişiliğin
  siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
  veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
  sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel
   kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri
   veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
   son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
   belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Şartnamenin
   10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde
   sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
 2. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 5. Vekâleten
  ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli
  vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekil ve içeriği bu şartnamede belirtilen İş Ortaklığı Beyannamesi
 7. Bu Şartnamede istenilmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler (nüfus cüzdanı sureti),
 8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
  1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş Deneyim Belgeleri:
    İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya
    özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği
    veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz
    kabul edilen İhale konusu iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde
    Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan (A) ALT YAPI
    İŞLERİ- I-II-III- VE IV grubu işler ile
    ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım
    İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”
    de yer alan A/ I-II-III ve IV grubu işler söz konusu ihalede benzer iş
    olarak kabul edilecektir
    .İş Deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İnşaat Mühendisliği ve Çevre  Mühendisliği Bölümleridir.

4.2.3.   İş
ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %
80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim
tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş
ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı
olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği
bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak
ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari
iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir
ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması
zorunludur.

 1. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT )
  önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür”
  veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen
  belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler,
  yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı görülen belgelerin
  örneklerini vermek zorundadır.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 4. İhale dokümanı Kumyalı Mah. Mebus Şevket Bey Cad. Özel İdare Binası Kat:2 No:5 GÖRELE/GİRESUN adresinde bedelsiz olarak görülebilir.  Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 5. İhale Doküman satış bedeli: 500,00 (Beşyüz) TL. dir.
 6. İstekliler
  tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için
  teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
  üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
  her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
  fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim
  fiyat sözleşme düzenlenecektir.
 7. Teklifler
  ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim
  edilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye
  alınmayacaktır.
 8. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’nden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
 10. İdare (Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 12. Diğer
  hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi
  sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
  Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
  reddedilecektir.www.giresun.gov.tr

İlan olunur. 20/06/2019

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi yazınız